آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی حالت دوم- کاتالپسی این حالت سنگین‌تر از حالت اول می‌باشد. چشم های معمول در ان بسته است، اعضاء بدون حرکت بوده هر عضوی را می توان  به وسیله ی تلقین خشک کرد؛ هم‌چنین در تمام اعضاء آن را سرایت داده سرش را روی یک…

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی

حالت دوم هیپنوتیزم- کاتالپسی این حالت سنگین‌تر از حالت اول می‌باشد. چشم های معمول در ان بسته است، اعضاء بدون حرکت بوده هر عضوی را می توان  به وسیله ی تلقین خشک کرد؛ هم‌چنین در تمام اعضاء آن را سرایت داده سرش را روی یک صندلی و پاهایش را روی…
متن دوم