آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جهت معالجه کسی که دچار اوهام و خیالات شده

جهت معالجه کسی که دچار اوهام و خیالات شده

جهت معالجه کسی که دچار اوهام و خیالات شده سلام به همه عزیزان .روز یک شنبه همه شما به خیر و خوشی برای معالجه کسی که دچار اوهام و خیالات شده صدا و تصویر موهوم مشاهده میکند دایره ای که در شکل زیر درج شده را تهیه کرده و بنویسید موقع نوشتن…
متن دوم