آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جفت بودن ستاره ها

درخواست بررسی تفاهم زوجین

درخواست بررسی تفاهم زوجین از دیگر قوانین حاکم بر دنیا , رابطه تاثیرات اسم بر اخلاقیات و روحیات فردی و همچنین رابطه بین افراد با یکدیگر چه در زمینه ازدواج و چه در سایر موارد مثل دوستی و شراکت و ... میباشد .. با تحقیقات پانزده ساله و…
متن دوم