آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جفت بودن ستاره ها برای ازدواج

درخواست بررسی تفاهم زوجین

درخواست بررسی تفاهم زوجین از دیگر قوانین حاکم بر دنیا , رابطه تاثیرات اسم بر اخلاقیات و روحیات فردی و همچنین رابطه بین افراد با یکدیگر چه در زمینه ازدواج و چه در سایر موارد مثل دوستی و شراکت و ... میباشد .. با تحقیقات پانزده ساله و…
متن دوم