آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جدول ساعت نامه

ساعات روز ۱۶ رمضان تا ۲۹ رمضان

ساعات روز 16 رمضان تا 29 رمضان سال۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس:20 ماه رمضان (شرف قمر تربیع دوم ماه 18:55) روز شرف شمس کبیر:27 رمضان بیشترین کشیدگی غربی عطارد 13:03 بیشترین کشیدگی غربی زهره28 رمضان 9:15 …
متن دوم