آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ثواب صدقه

ده منفعت در صدقه دادن

ده منفعت در صدقه دادن از چیزهائیکه مفتاح رزق و دافع بلا و شفای امراض و رفع گرفتاریها کند تصدق است که مردنهای بد را برطرف میکند و امور دنیا و آخرت تصدق دهنده را اصلاح مینماید و در کیفر کردار جلد 2 بحششده و آن از افراد انفاقست که در قرآن…
متن دوم