آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تکامل به وسیله موتاسیون

تکامل به وسیله موتاسیون,ماهیت هیپنوتیزم

تکامل به وسیله موتاسیون در « روزگاران نخستین که در کره زمین هیچ موجود زنده وجود نداشت فقط مواد شیمیایی در کار بود. اولین قدم حیات این بود که از مواد شیمیایی «ژن» با «نوکلئوپروتئین» به وجود آمد. در نتیجه موتاسیون انواع و اقسام ژن­ها به وجود…
متن دوم