آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تکامل از نظر اسلام

تکامل از نظر اسلام,ماهیت هیپنوتیزم

تکامل از نظر اسلام: اسلام نیز این تکانل را تصویب می کند. دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی می نویسد: «… بسیاری در قرون اخیر تکامل و به خصوص «داروینیسم» را مخالف با مذهب اعلام کرده اند، در حالی که داروین مخالف مذهب نبود، بلکه مخالف مذهبی ها…
متن دوم