آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توماس جفرسون

میخواهی بدانی کیستی؟

می‌خواهی بدانی کیستی؟ نپرس. عمل کن! عمل توست که تو را تعریف و ترسیم می‌کند. می خواهی بدانی دیگران تو را چقدر عاشقانه دوست دارند ؟نپرس. به قلبت سفر کن .بین چقدر خودت را عاشقانه دوست داری . میخواهی بدانی به کجا خواهی…
متن دوم