آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توانگر

مایه توانگری در نسل

مایه توانگری در نسل هر کس خواهد روزی او فراخ  شود و به آسانی به او رسد باید هر صبح و شب این دعا را سه بار بخواند آنقدر ثمر و نتیجه دهد که فرزندان او تا هفت بطن محتاج خلق نگردد. یا اللهُ یا رَبِّ یا حَیُّ یا قَیّوم یا ذَالجَلالِ وَ…
متن دوم