آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تن ارامی

متن دوم