آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تنفس یوگا

تنفس یوگا,تنفس پرانا

تنفس «یوگا» منظور مرتاضان هندی از تنفس «یوگا» سوای استنباطی است که ما از تنفس  عادی یا عمیق داریم. تنفس «یوگا» تنفس عادی نیست، تنفس عمیق هم نیست، تنفس «یوگا» بنابر عقاید مرتاضان هندی فلسفه‌ای وسیع و عمیق دارد. عرفای هندی معتقدند که در…
متن دوم