آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین سیزدهم خم کردن مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین سیزدهم خم کردن مچ دست با حفظ وضعیت قبل,بازوها را در جلوی بدن و موازی با سطح زمین جدا از هم نگه دارید.کف دستها صاف و انگشتان به هم چسبیده و در طول تمرین مستقیم نگاه داشته شوند.دست را از مچ به سمت عقب…
متن دوم