آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین یوگا جهت تقویت اعصاب

تمرین یوگا جهت تقویت اعصاب

آسانا سوم,حالت مکان هندسی (سالاب  هاسانا) این حالتی را که در شکل زیر می‌بینید مرتاضان هندی «سالاب هاسانا» می‌گویند به شکم روی ملافه سفید بخوابید، دست‌ها کشیده و کف آن چسبیده به زمین و جفت پاها را از عقب بلند کنید، زانوها نباید خم شود، کف…
متن دوم