آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین چرخش ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا حالت1.در وضعیت تمرین قرار بگیرید. پای راست را پنج سانتیمتر از زمین بلند کنید,آن را کشیده ,مستقم نگاه دارید. پاشنه پا نباید زمین را در طول تمرین و در هر پنج زمانی لمس کند. پا را 10 مرتبه…
متن دوم