آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم چشم,ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن است که در کسب دانش بزرگترین بهره را به انسان رسانده است.از این رو مراقبت از چشمها یک امر ضروری و حیاتی است تا این عضو حساس دچار ضعف یا بیماری نشود.اغلب افراد برای جبران…
متن دوم