آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین شانزدهم

متن دوم