آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینت هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن در وضعیت چمباتمه در حالی که پاها از هم فاصله دارند قرار بگیرید. فاصله زانوها از هم 20تا30سانتیمتر باشد.زانوها کاملا خم شده,جدا از هم باشندهر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را روی زمین بین…
متن دوم