آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات مقدماتی یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست در وضعیت پایه یا یک وضعیت راحت بنشینید. بازوها را مستقیم و در سطح شانه ها در جلوی بدن نگاه دارید. دستها را باز کنید ,کف دستها به سمت پایین ,انگشتان دستها را در حد توان از هم…
متن دوم