آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات عملی برای تقویت چشم مانیه تیزم ور

تمرینات عملی برای تقویت چشم مانیه تیزم ور

تمرین اول نقطه سیاهی به قطر ۳ سانتی‌متر رسم کرده در برابر چشم‌های خود، به فاصله یک متر به دیوار نصب نموده، و در روی صندلی راحتی نشسته چشم‌ها را به آن بدوزید به طوری که در نتیجه نگاه چشم‌های شما خسته نشوند برای این منظور لازم است ابتدا یک…
متن دوم