آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات آسانا یوگا

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو معمولا گفته می شود خم شدن به جلو یک جریان انفعالی است که در آن از مرکز ثقل بدن استفاده می شود تا گروه عضلاتی را که مورد تمرکز هستند,منبسط نمایند.با وجودی که خم شدن به پشت بدن را از مرکز ثقل خود دور می…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نوزدهم گاو

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نوزدهم گاو در وضعیت قهرمان بنشینید.زانوی پای راست مستقیم در بالای زانوی چپ است. دست چپ را به پشت برده,روی ستون فقرات قرار دهید و دست راست را از بالای شانه به پشت ببرید. پشت دست چپ با…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هجدهم چرخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هجدهم چرخ به پشت دراز بکشید.زانوها را خم نموده,پاشنه ها را به باسن نزدیک کنید.پاها حدود30 سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. کف دستها را روی زمین و در کنار شقیقه ها بگذارید طوری که نوک انگشتان دست به…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفدهم سر و پا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفدهم سر و پا در حالت شاوآسانا مستقر شوید .تمام بدن را در یک حالت وانهادگی قرار دهید.با استفاده از فشاری که با دستها و آرنج ها بر زمین وارد می آورید بدن را از روی زمین بلند کنید. بدن را منقبض…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت شانزدهم گردن

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت شانزدهم گردن به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید.پاها را عقب ببرید تا پاشنه های پا کفل ها را لمس کنند. زانوها و رانها باید کمی از هم جدا باشند. کف دستها را بالای سر یا در طرفین بدن برابر شانه…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهاردهم مارمولک

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهاردهم مارمولک روی شکم دراز بکشید .دو دست را از آرنج خم کرده,در قسمت پایین قفسه سینه بگذارید. ساق پاها را کمی از هم جدا کنید.پا را معکوس روی زمین حفظ کنید. سر را روبرو قرار دهید. این حالت…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سیزدهم هلال ماه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سیزدهم هلال ماه روی هر دوزانو نشسته,دستها را در اطراف بدن قرار دهید. پای چپ را به سمت جلو حرکت دهید. به جلو خم شده,هر دو دست را کنار پای چپ روی زمین بگذارید(مطابق شکل).پای راست را در حالت…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوازدهم شانه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوازدهم شانه به پشت دراز بکشید. زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید. پاها و زنواها می توانند ازناحیه ران از هم جدا باشند. مچ پاها را با دستها بگیرید. این حالت شروع است. باسن و…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل روی شکم دراز بکشید و زانوها را خم کنید. دستها را به پاها قلاب کنید .انگشتان دست باید نوک پاها را لمس کنند و شست ها روی کف پاها باشند یا انگشتان دستعانگشت شست پا را بگیرند. این…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دهم کمان

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دهم کمان روی شکم دراز بکشید,ساق ها در کنار هم و دستها در طرفین بدن قرار گیرند.زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها متصل یا نزدیک کنید. دستها را پشت مچ پاها به هم قفل کنید. چانه را روی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده با ساق پاها در کنار هم,روی شکم بخوابید. دستها و بازوها را در کنار بدن قرار دهید. زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها نزدیک کنید. مچ پاها را با دستها بگیرید. ناحیه رانها چسبیده…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هشتم ملخ کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هشتم ملخ کامل در وضعیت ملخ مستقر شده,هر دو پا را در کنار هم تا جایی که مقدور است در هوا بالا بیاورید. عضلات بازوها را بکشید و آنها را همراه با شانه ها روی زمین قرار دهید و با فشار بر زمین آنها…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ روی شکم دراز بکشید.پاها کشیده و در کنار هم روی زمین,پاشنه های پا به سمت بالا باشند. دستها هم ممکن است زیر بدن یا در طرفین بدن روی زمین قرار گیرند. چانه را اندکی به جلو بکشید و آن را…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ روی شکم بخوابید و دستها را زیر رانها قرار دهید. کف دستها به سمت بالا یا درهم گره شده باشد. هر دو ساق پا را در طول تمرین مستقیم روی زمین نگاه دارید. چانه راروی زمین بگذارید و اندکی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار راحت روی شکم بخوابید و پاها را مستقم و در کنار هم حفظ کنید. سطح روی پا روی زمین و دستها در هم قفل و در قسمت بالای کفل ها قرار دارند. این وضعیت شروع است. عضلات بالای کمر را به کار…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل در وضعیت کبرا قرار گیرید.با تنفس طبیعی راحت باشید. زانوها را خم کنید,پاها را به سمت سر بلند کنید. سر,گردن و شانه ها را به عقب بکشید.شانه ها را اندکی بیشتر خم کنید و سعی کنید سر با…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سوم پیچ کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سوم پیچ کبرا  در وضعیت نهایی کبرا قرار گیرید.ساق پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید انگشتان پا باید زمین را لمس کنند و پاشنه های پا به سمت بالا باشند بنابراین پاها روی زمین استراحت می کنند. مانند…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا روی شکم بخوابید,ساق پاها کشیده و در کنا هم,پاشنه پا به سمت بالا. کف دستها مسطح روی زمین در کنار بدن,یا کمی موازی و به طرف شانه ها. انگشتان دست کنار هم و به طرف جلو. آرنج ها چسبیده به…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول بر روی شکم به طور مستقیم بخوابید و پیشانی را روی زمین بلند کنید. پاها کشیده و مستقیم در کنار هم روی زمین قرار گیرند.پاشنه های پا به سمت بالا و ساعد و مچ و کف دستها مستقیم روی زمین…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت خم شدن به پشت به دلیل وسعت بخشیدن به قفسه سینه و افزایش ظرفیت شش ها, محرک خارجی به شمار می رود. این تمرین ها موقعیت دینامیکی دارند و حرکاتی به جهت عکس حرکت به جلو هستند که بر اساس قدرت و انرژی در بدن…
متن دوم