آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند

تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند

تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند مولفین در برنامه تحقیقی ۵ ساله خود  با بیماران ، برای دریافتن  این که هیپنوتیزم ( خواب مصنوعی ) چه می تواند انجام دهد ، به این نتیجه رسیدند که ، از آنجایی که تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند ،…
متن دوم