آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین در سراسر زندگی

تلقین در سراسر زندگی

تلقین در سراسر زندگی:  در سراسر زندگی روزانه به ما تلقین می‌شود. تلقین در اداره، زندگی خصوصی، سیاست مملکتی، تجارت، فروش دارو، لباس و اغذیه نقش بسیار بزرگی را به عهده دارد.  تبلیغات در رادیو، تلویزیون، سینما، کتاب، روزنامه، همه تبلیغاتی است…
متن دوم