آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تقویت معده

اعمالی که موجب تقویت معده و هضم طعام است

اعمالی که موجب تقویت معده و هضم طعام است اول - خوردن گلابی دوم - خوردن به سوم - خوردن انار با پیه آن چهارم - خوردن سنجد پنجم - خوردن باقلا با پوست ششم - خوردن کاهو هفتم - مسواک نمودن هشتم - خوردن سیب نهم - خوردن نان برنج دهم -…
متن دوم