آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تشخیص قطبین در مانیه تیزم

تشخیص قطبین در مانیه تیزم

هر چیزی که در طبیعت یافت می‌شود دارای قطبین مغناطیسی است که اکنون مختصری از قطبین مثبت و منفی موجودات و تشخیص این دو قطب را در جمادات، حیوانات و انسان می‌نگاریم زیرا در علم مانیه‌تیزم دانستن آنها لازم می باشد چون‌که می‌توان با نگاه داشتن…
متن دوم