آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تسخیر و تحبیب هزار در هزار

تسخیر و تحبیب هزار در هزار

تسخیر و تحبیب هزار در هزار این لوح در مخمس هزار در هزار اثرات بسیاری دارد و ساعات نوشتن ان فقط در ساعت زهره است و باید با جوهر روحانی  در کاغذ زرد یا سفید بدون خط نوشت با این لوح میتوان  برای تسخیر در عالم ارواح و عالم سفلی  راه یافت و…
متن دوم