آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تثلیث

معنی تثلیث زهره و مشتری چیست

معنی تثلیث زهره و مشتری چیست تثلیث از ثلث یعنی یک سوم میاید و یک سوم ۳۶۰ درجه میشود ۱۲۰ .           ۳۶۰/۳=۱۲۰ تثلیث : زمانی که بین ۲ کوکب ۱۲۰ درجه فاصله باشد . به عنوان مثال شمس در ۱ درجه حمل باشد و قمر در ۱  درجه اسد باشد .…
متن دوم