آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاریخ روزهای نحس

در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آن

در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آن که نوشتن در آن ساعات با تعویذات و خواندن عمل مفید است بدانکه مشتری سعد اکبر است در ساعت آن تعویذ حب و حاضری غایب و رفع عارضه باید نوشت زهره سعد اصغر است در ساعت آن تعویذ الفت و زبان بندی و خواب بندی…

ساعات روز ۱ رمضان تا ۱۵ رمضان

برگرفته از نرم افزار متاسافت ساعات روز 1 رمضان تا 15 رمضان سال1433 هجری قمری **روزهای قمر در عقرب در ماه رمضان پنج شنبه ششم رمضان ورود قمر به برج عقرب 5:43 شنبه هشتم ماه رمضان خروج قمر از برج عقرب 8:23…
متن دوم