آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاریخچه هیپنوتیزم در ایران

ظهور هیپنوتیزم در ایران

ظهور هیپنوتیزم در ایران براساس مطالبی که در اولین صفحه از قسمت اول کتاب معتبر ولبرگ با عنوان هیپنوتیزم پزشکی نوشته شده،ایرانیان از حدود ۳۰۰۰سال پیش با”خودهیپنوتیزم” و استفاده از آن در جهت اهداف درمانی و روحانی آشنایی کامل داشته…
متن دوم