آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاریخچه عـــلـــوم غـــریــبـــه

تاریخچه عـــلـــوم غـــریــبـــه

تاریخچه عـــلـــوم غـــریــبـــه يكى از رشته ‌هاى علوم كه عرفاء و بالاخص بزرگان سلاسل صوفيه ،بدان پايبندند علوم غريبه است، و به تبعيت آنان پيروان فرق صوفيه نيز دلبستگى خاصى به اين علوم پيدا كرده‌ اند. به نظر اين ناچيز عامل مؤثّرى كه…
متن دوم