آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیماری جذام

مواردی که باعث جذام و امن از جذام میشود

 مواردی که باعث جذام و امن از جذام میشود  چند چیز موجب جذام است اول - خوردن دشول دوم - غسل کردن در آبی که در آن قبلا غسل شده . سوم - خلال کردن دندآنهابا چوب ریحان چهارم - خلال کردن دندانها با چوب انار پنجم - ساییدن پاها با سفال ششم…
متن دوم