آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیماری تب

مواردی که بیماری تب را دفع می کند

مواردی که بیماری تب را دفع می کند اول - خوردن عناب دوم - خوردن سیب سوم - خوردن پیاز چهارم - خوردن آب سرد پنجم - کباب خوردن ششم - خوردن گوشت کبک هفتم - قی کردن هشتم - عرق کردن نهم - خوردن آب جوشیده دهم - آب سرد پاشیدن در تابستان…
متن دوم