آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیدار کردن معمول از خواب هیپنوتیزمی

بیدار کردن معمول از خواب هیپنوتیزمی

بیدار کردن معمول از خواب هیپنوتیزمی سوژه را در نخستین جلسه نمی‌توان بیش از نیم ساعت در خواب مصنوعی نگه داشت. مگر پس از چندین جلسه و انجام عملیات متعدد که تا چندین ساعت می‌توان مدت خواب را ادامه داد. معمولی که به خواب رفت پس از پایان عملیات…
متن دوم