آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بهترین دعا برای برآورده شدن حاجت

نماز برای ثروتمند شدن و ایجاد محبت شدید

نماز برای ثروتمند شدن و ایجاد محبت شدید مرحوم نائینی می گوید : برای رسیدن به ثروت و ایجاد محبت این نماز را بخوانید و به تجربه ثابت شده است . دو رکعت نماز حاجت خوانده ، در هر رکعت بعد از حمد 500 مرتبه بگویید : مَن کانَ یُریدُ…
متن دوم