آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برقرار کردن رابطه صمیمانه با بیمار در هیپنوتیزم

برقرار کردن رابطه صمیمانه با بیمار در هیپنوتیزم

برقرار کردن رابطه صمیمانه رابطه غیرلفظی یا برقراری ارتباط بدون استفاده از بیان و صحبت- چطور ما این رابطه عجیب عاطفی را که این قدر در هیپنوتیزم کردن «غیرآمرانه» اساسی و مهم است برقرار کنیم؟ در اولین وحله باید دانست که رابطه صمیمانه یک…
متن دوم