آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برج

طبیعت کواکب

طبیعت کواکب  برای انجام بعضی امور وقت خاصی مشخش شده است مثلا میگویند این طلسم باید در برج ثور یا ... نوشته شود علت آن طیبیعت آن برج نیز میتواند باشد پس در زیر براتون طبیعت کواکب رو نوشتم حمل = آتشی ثور = خاکی جوزا = بادی سرطان = آبی…
متن دوم