آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برای جلب محبت یه فرد

برای جلب محبت یه فرد

برای جلب محبت یه فرد در روز جمعه با مشک و زعفران و گلاب در موقع نماز بنویس : بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم الله الله الله یا معارج یا معارج یاحی یا حی یا حی یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا رب یا رب یا رب برحمتک…
متن دوم