آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برای اصلاح مرد زناکار این دستور مجرب است

برای اصلاح مرد زناکار این دستور مجرب است

برای اصلاح مرد زناکار این دستور مجرب است  بر روی ظرف شیشه با جوهر گلاب و زعفران ٬  این آیه را بنویسید و بعد کمی همان اب زعفران و گلاب را داخل این ظرف قرار داده تا با نوشته حل شود و سپس با عسل مخلوط کنید و به آن شخص بخورانید . آیه…
متن دوم