آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بخش دوم خود آرامی

متن دوم