آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بحران عشقی

بحران عشق

بحران عشق بحران امروزی در جهان ، بحرانِ عشق است و ما عشق را کم داریم ولی نفس یا من ، زیاد داریم : اینکه چه کنم تا بیشترین لذت را از این عالم ببرم ، یا چه کار کنم که من بیشترین سود را داشته باشم؟ ولی نمی گوییم چه کار کنیم که انسانها…
متن دوم