آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

با خبر شدن اسرار و کشف موارد با خدام

با خبر شدن اسرار و کشف موارد با خدام

با خبر شدن اسرار و کشف موارد با خدام شما چنانچه خواستید ازاسراری باخبرباشیدبزبان سوال وجواب .وکشف مواردی ازاین قبیل با دستورخدامی که براتون ارسال میکنم کاری کنیدکه موکلین شمارا ازعاقبت هرکاری مطلع سازند. بایدعرض کنم به این روش…
متن دوم