آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باطل کردن سحر پیدا ده

چگونه پس از یافتن جادو از شر آن خلاص شویم

چگونه پس از یافتن جادو از شر آن خلاص شویم چگونه پس از یافتن جادو از شر آن خلاص شویم بسیاری از مردم چیزهای عجیب و غریب و بسیاری را تجربه می کنند که برخی از آنها نشان دهنده شکست و بیماری است که دارو در برابر آنها ناتوان است. از جمله شکسته
متن دوم