آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باطل کردن سحر و جادو به روش مصریان

متن دوم