آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باطل سحر به روش مصری

متن دوم