آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بازی شیطان رانده شده

بازی شیطان رانده شده

بازی شیطان رانده شده ما شخصا وظیفه ای نداریم که با شیطان خصومتی داشته باشیم و کینه ای از او به دل بگیریم فقط چون خداوند او را لعن کرده ما هم او را لعن می کنیم ؛ و گرنه خیلی خوب است که یکی هست که ادعاهای بی معنی ما را رسوا کند،…
متن دوم