آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بازی دنیای وحش

بازی دنیا

بازی دنیا اين عالم ,عالم بازي هاست و عالمي است كه بيشترمردم به حقيقتش نمي رسند و به بازي تاآخرش مشغول مي شوند وهركدام يك نوع بازي اي مي كنند، يك عده مذهب بازي مي كنند يك عده دوست بازي مي كنند يك عده هنربازي مي كنند يك عده عتيقه بازي…
متن دوم