آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بادنجان خوردن

سخنان ائمه,چند چیز موجب امان از برص است

سخنان ائمه,چند چيز موجب امان از برص است  اول - بادنجان خوردن  دوم - حنا كشيدن به بدن بعد از نوره  سوم - كرفس خوردن  چهارم - ابتدا كردن در اول خوراك با نمك و ختم كردن با نمك  پنجم - دمل در آوردن  ششم - شستن سر با خطمى در هر هفته  …
متن دوم