آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انسان و خلافت الهی

انسان الهی

انسان الهی : ما چون يكي هستيم يك كارهم بيشترنكنيم صدتاكارنكنيم ويك كاربكنيم بعضي ها تقسيم مي كنندكارهارابه كاردنيوي مثل خورد و خواب و زن و بچه وكامپيوتر و مدرسه و... و يك كارهايي را هم مي گويندكار اخروي مثل نماز و روزه و كارهاي خيريه و...…
متن دوم