آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انرژی اذکار

دانلود کتاب اسرار و رموز انرژی اذکار یا اسماء الهی

  دانلود کتاب اسرار و رموز انرژی اذکار یا اسماء الهی   اسرار و رموز انرژی اذکار    یا اسماء الهی تاثیر ذکر و اسماء الهی در بدن از طریق چا کرا ها تسخیر موجودات غیر ارگانیک نحوه تولید نوزاد نورانی در بالای چاکرای هفت بدن روابط شخص…
متن دوم