آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انتخاب سوژه با پاندول

انتخاب سوژه با پاندول

انتخاب سوژه با پاندول نمونه ای از تلقین به خود ناآگاهانه -آزمون تلقین بر روی خود -مرحله دوم آزمون -آزمون تلقین بر روی فرد دیگر برای انتخاب حساس ترین افراد برای تلقین هیپنوتیزمی تست های گوناگونی وجود دراد.این آزمونها…
متن دوم